آیا کاهش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت؟


آیا کاهش قیمت خودرو ادامه خواهد داشت؟ – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249011/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

بخوانید:  41 درصد از کشته شدگان تصادفات در سال گذشته عابران پیاده بودند