آینده سایپا بسیار امیدوارکننده و روشن استبه گزارش پایگاه اخبار خودرویی ایران به نقل از سایپانیوز، علیمردان عظیمی با بیان مطلب فوق افزود: بر اساس سیاست های وزارت صمت و رویکرد هیأت مدیره سایپا، طراحی و تولید خودروی اقتصادی در حال انجام است و خودروهایی که با زیان تولید می شدند از خط تولید خارج شده است. او گفت: با ورود خودروهایمنبع