افزایش رضایت مشتریان ایران خودرو از روند تحویل و سلامت خودرو


براساس آخرین گزارش ارزشیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، روند رضایت مشتریان ایران خودرو از فرآیند تحویل و سلامت خودرو افزایشی بوده است.منبع