بازار به سرمایه گذاری مهمی برای چینی ها تبدیل شده است


بازاری که به سرمایه گذاری مهم چینی ها تبدیل شده است – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249072/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بخوانید:  تحویل اولین سری Lamari Ima Hybrid به مشتریان