باید اعتماد بیشتری به خودروسازی داخلی، دانشمندان و صنعتگران کشور داشته باشیم
منبع

奇門遁甲測事方法之投資. Срок регистрации extra service. Support.