باید اعتماد بیشتری به خودروسازی داخلی، دانشمندان و صنعتگران کشور داشته باشیم
منبع