تخصیص ارز برق محلی منوط به تقاضا بود


تخصیص ارز برق محلی مشمول تقاضا شد – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249518/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  افزایش هزینه قطعات برای خودروسازان