روزگار سیاه بورس!


روز گذشته شاخص‌کل بورس با ۱۷هزار و ۸۲۸ واحد کاهش تا رقم دومیلیون و ۱۵۸هزار واحد افت کرد. شاخص‌کل با معیار هم‌وزن نیز با کاهش ۹.۹۶۵ واحدی در رقم ۷۶۰ هزار و ۸۵۷ واحد ایستاد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245143/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245143/%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3