ساخت و نصب نخستین جایگاه شارژ خودرو برقی کشور با مشارکت بخش خصوصی

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244259/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8Cمنبع: https://www.donyayekhodro.com/news/244259/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C