طرح فروش کوییک S + جزئیات

پیرو اعلام نتایج در دومین طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی به اطلاع نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در طرح عادي سامانه یکپارچه عرضه خودروهاي داخلی در خرداد ماه سال جاري نسبت به خودرو کوییک S اقدام نموده و اولویت ایشان پاییز و…

منبع: https://car.ir/news/26604-quik-s-sale-tir-1402

بخوانید:  تغییر در مسیر سیاست های دولت برای دانش بنیان شدن صنعت خودرو