آغاز برنامه مداخله ششم به میزبانی یک خودروساز بزرگ


آغاز ششمین جدول ادغام به میزبانی یکی از خودروسازان بزرگ – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249271/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF

بخوانید:  ریزش ادامه‌دار قیمت خودرو در بازار