آغاز به کار 40 اتوبوس برقی در کرج با 6 ایستگاه شارژ


آغاز به کار 40 اتوبوس برقی در کرج با 6 ایستگاه شارژ – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248807/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%A7-%DB%B6-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98

بخوانید:  هیچ کس مسئول افزایش بیش از حد قیمت کارخانه یک وسیله نقلیه نیست