آیا به زودی فعال سازی سرویس ادارات دولتی اجباری می شود؟


آیا به زودی فعال سازی سرویس ادارات دولتی اجباری می شود؟ – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249263/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بخوانید:  ادامه روند نزولی بورس!