آیا صنعت روغن کاری خودکفا است یا گواهی؟


آیا صنعت روغن کاری خودکفا است یا گواهی؟ – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249109/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7-%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87

بخوانید:  «ایران خودرو دیزل» بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس گذاشت