اخبار وارداتی مهمترین عامل رکود بازار خودرو در ماه پایانی سال است


اخبار وارداتی مهمترین عامل رکود بازار خودرو در ماه پایانی سال است – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248695/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87

بخوانید:  جدول قیمت های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی - ۹ دی ۱۴۰۲