اختلاف بین سازنده و تامین کنندگان خودرو


درگیری خودروسازان با تامین کنندگان – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249380/%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

بخوانید:  فیدلیتی پرستیژ رسما رونمایی شد