ادامه حضور فیات، زیرمجموعه برزیل و ترکیه


ادامه حضور فیات، زیرمجموعه برزیل و ترکیه – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248781/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87

بخوانید:  بزودی؛ فروش اقساطی خودروها در سامانه یکپارچه