ارزش 65 هزار تومان از بازار رومیدا خودرو!


ارزش 65 هزار تومان از بازار رومیدا خودرو! – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248668/%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%B6%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  با میلیارد تومان چه خودروی اتوماتیکی بخریم؟