ارز تخصیص یافته برای مونتاژ کاری باید صرف واردات خودرو شود


ارز تخصیص یافته برای کار مونتاژ باید صرف واردات خودرو شود – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249191/%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بخوانید:  ایران خودرو: مبالغ پیش پرداخت مشتریان از تورم قیمتی معاف است