ارمنستان در حال ساخت یک بزرگراه جدید به سمت مرز ایران است


بزرگراه جدید ارمنستان به مرز ایران می‌سازد – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249128/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF

بخوانید:  چرا مخازن CNG خودرو منفجر می شوند؟