از حجم بیشتری روغن استفاده کنید. دلیل کاهش روغن کاری


از حجم بیشتری روغن استفاده کنید. دلیل کاهش روغن کاری – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248845/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C

بخوانید:  تعیین تکلیف خودروهای زراعی معدنی و راهسازی مانده در گمرک