از دست دادن کیفیت به دلیل تمرکز بیش از حد بر تیراژ تولید


افت کیفیت به دلیل تمرکز زیاد بر تولید انبوه – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249165/%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF

بخوانید:  سهم‌خواهی «سینوپک» در پروژه «LNG» قطر