«استاندارد سنی» برای اندازه گیری فرسودگی خودروها بازگشته است


«استاندارد سنی» برای اندازه‌گیری میزان ساییدگی و پارگی خودروها بازگشت – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248703/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA

بخوانید:  روزنامه دنیای خودرو - شماره 2086