– افزایش اعتماد به نفس در بین مهاجران از طریق آموزش رانندگی با ماشین


افزایش اعتماد به نفس در بین مهاجران از طریق آموزش رانندگی خودرو – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248869/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C

بخوانید:  حرکت سریع ب‌ام‌و به سمت سودآوری بیشتر