افزایش قیمت خودرو بیشتر از افزایش نرخ ارز بوده است


اعلام رشد قیمت خودرو بیش از افزایش قیمت ارز – خبر خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248675/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  سود واگذاری سهام خودروسازان چیست؟