افزایش کیفیت باید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد


افزایش کیفیت باید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249313/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  برنامه بریتانیا برای تامین باتری ۶۰۰ هزار خودرو برقی