افزایش 40 درصدی نیاز خودروسازان به نقدینگی در سال جاری


افزایش 40 درصدی نیاز خودروسازان به نقدینگی در سال جاری – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248717/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

بخوانید:  پیشگیری از معطلی در صف‌های شارژ خودرو برقی با هوشمندسازی شبکه