امکان تکرار تجربه واگذاری های ناموفق به بخش خصوصی در صنعت خودرو


امکان تکرار تجربه تحویل ناموفق به بخش خصوصی در صنعت خودرو – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248861/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  رونمایی از خودرو مشترک ایران خودرو و سایپا