برنامه ایران خودرو برای افزایش صادرات به روسیه در سال 1403


برنامه ایران خودرو برای افزایش صادرات به روسیه در سال 1403 – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249111/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3

بخوانید:  تست و بررسی تیگو 8 E+ در پیست آزادی