برندگان طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده نیازی به ارایه وکالت‌نامه به نام خودروسازان ندارند

وی افزود: متاسفانه برخی مراکز اسقاط از برندگان طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده درخواست تعهدنامه یا دریافت وکالت به نام خودروسازان می‌کنند که همین جا به همه مراکز اعلام می‌کنیم که هیچ نیازی به دریافت این مدارک نیست.

به گزارش ایدرونیوز ، محمد حیدری پاشاکی افرود: آن دسته از برندگان طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده که برای تحویل خودرو خود به مراکز اسقاط مراجعه می‌کنند نیازی به ارایه وکالت‌نامه به نام خودروسازان ندارند.

وی خاطرنشان کرد: اسقاط خودرو فرسوده باید به نام مالک خودرو فرسوده صرفا انجام شده و تنها به نام وی در سامانه ستاد ثبت گردد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245046/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87

مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در خصوص مراحل مراجعه برندگان طرح‌های جایگزینی خودروهای فرسوده گفت: برندگان این طرح‌ها باید به ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی nnhk.ir مراجعه و پس از ثبت‌نام در سایت مذکور و انتخاب مرکز اسقاط مورد نظرشان باید به همراه خودرو و مدارک مربوطه به مرکز اسقاط انتخاب شده برای تحویل و اسقاط خودرو خود مراجعه کنند.

بخوانید:  جدول قیمت های کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی - ۲۷ خرداد ۱۴۰۲