تصادف فوتی با گواهینامه رانندگی جعلی قتل عمد محسوب می شود


تصادف فوتی با گواهینامه جعلی قاتل تلقی می شود – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249102/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بخوانید:  بررسی عملکرد توزیع کننده ارز در بخش خودرو در سال 1402 هجری قمری