تغییر الگو در سایپا؛ رشد کیفیت و تولید در دوره مدیریت جدید

پس از تغییرات در تیم مدیریتی سایپا و دستورات هشت گانه رییس جمهور خطاب به خودروسازان، محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه تیم جدید مدیریتی پیگیر اجراسازی دستورات رییس جمهور در گروه سایپا شدند.منبع