تفاوت قیمت اتوبوس های برقی چینی با نمونه داخلی 6 میلیارد تومان است


تفاوت قیمت 6 میلیارد تومان اتوبوس های برقی چینی با نمونه داخلی – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249349/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B6-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

بخوانید:  جدول قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی، چینی و خارجی - 20 اردیبهشت 1403