تنظیم مقررات موتورسیکلت های فرسوده در صلاحیت پلیس نیست


ساماندهی موتورسیکلت های فرسوده تنها از عهده پلیس خارج است – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249169/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC

بخوانید:  آغاز آزادسازی ثبت نام خودروهای وارداتی برای جانبازان