تولید 1.7 میلیون خودرو بازار سیاه را از بین می برد


تولید 1.7 میلیون خودرو بازار سیاه را نابود می کند – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248928/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF

بخوانید:  نامه هیات محاسبات به وزیر اقتصاد در خصوص افزایش سرمایه شرکت های خودروسازی