تیراندازی از طریق خودرو در حال پیگیری قانونی است


محاکمه تیراندازی خودرو – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248740/%D8%B4%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

بخوانید:  آیا تعمیر کاتالیست برای خودرو مفید است یا مضر؟