جهش قیمت خودرو نسبت به افزایش جزئی حقوق کارگران و کارمندان


جهش قیمت خودرو در ازای افزایش جزئی حقوق کارگران و کارمندان – خبر خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249004/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF

بخوانید:  کاهش حضور خودروها در نمایندگی ها با افزایش کیفیت محصولات