خودروسازان و قطعه سازان از سال جدید صادرات خود را آغاز کرده اند


خودروسازان و قطعه سازان صادرات را در سال جدید آغاز می کنند – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249071/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF

بخوانید:  چگونه متوجه شویم زمان تعویض لنت ترمز فرا رسیده است؟