دبیر انجمن خودروسازان از مصوبه دولت برای افزایش قیمت کارخانه ای خودرو خبر داد.


دبیر اتحادیه خودروسازان از مصوبه دولت برای افزایش قیمت خودروسازان خبر داد – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248697/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C

بخوانید:  قیمت گذاری دستوری در سایت های فروش خودرو چگونه پیش می رود؟