دولت باید واردات خودرو را به مردمش بسپارد


دولت باید واردات خودرو را به مردمش بسپارد – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249041/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A2%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF

بخوانید:  سردرگرمی خریدران خودرو های مزایده ای سازمان مالیات