دولت نسبت به واردات خودرو بی تفاوت است


دولت نسبت به واردات خودرو بی تفاوت است – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248865/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بخوانید:  شرکت‌های تجارت الکترونیک؛ مشتری پروپاقرص خودروهای تجاری برقی