دکتر.. بهور زرنانی: آماده کمک به احیای صنایع منسوخ کشور هستیم


دکتر بهور زرنانی: آماده کمک به احیای صنایع فرسوده کشور هستیم – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249055/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%87%D9%81%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

بخوانید:  آغاز تولید ساینا اس دوگانه سوز سایپا از بهمن ماه سال جاری