رانندگانی که بیش از دو سال گواهینامه دارند سهم 96 درصدی تصادفات را دارند!


رانندگانی که بیش از دو سال گواهینامه دارند سهم 96 درصدی تصادفات را دارند! – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248787/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DB%B9%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

بخوانید:  تعداد «چارچوب‌های مبتنی بر دانش روشن» افزایش یافته است.