رشد کمتر از یک میلیارد تومانی تقاضا برای خودروهای اتوماتیک فرسوده


رشد تقاضا برای خودروهای اتوماتیک فرسوده کمتر از یک میلیارد تومان – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249157/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

بخوانید:  شبکه شارژ و قطعه‌ سازان الکترونیک رده یک؛ دو پیش‌ نیاز تولید خودروهای برقی