روزنامه دنیای خودرو – شماره 1897


روزنامه دنیای خودرو – شماره 1897

منبع: https://www.donyayekhodro.com/newspaper/244952/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1897

بخوانید:  نوسازی سالانه ۴۰هزار تاکسی فرسوده با اختصاص ۵درصد از تولیدات خودروسازان!
Срок регистрации extra service. When individuals or businesses decide to hold a giveaway, they are essentially giving back to their followers and supporters. 海賊王.