شارژ سریع برای “C3” و افزایش برد ماشین الکتریکی تا 40٪ با فناوری جدید


شارژ سریع C3 و افزایش 40 درصدی برد خودروهای الکتریکی با فناوری جدید – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249123/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%DB%8C-%DB%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C

بخوانید:  شرایط سخت برای اطمینان برق در آمریکا