شروع سال 2024 برای ایلان ماسک کمی تلخ و شیرین بوده است


آغاز سال 2024 برای ایلان ماسک کمی تلخ و شیرین بوده است – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248769/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%AA%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D8%A8%D9%88%D8%AF

بخوانید:  Bhitam Ravankar در تجارت واردات رقابت می کند