ششمین میز بومی سازی با مشوق های ایران خودرو برگزار شد


برگزاری ششمین میز داخلی سازی با مشوق های ایران خودرو – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249382/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  مجموع زیان و بدهی خودروسازان بزرگ به ۳۶۳ همت رسید