صدور گواهینامه ISO 50001 برای شرکت ایران خودرو


صدور گواهینامه ISO 50001 برای شرکت ایران خودرو – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/249511/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

بخوانید:  گشودن افق‌هایی تازه برای تجربه مشتریان