صرف به دست آوردن نقش تعهدی برای سازنده خودرو محسوب نمی شود


فقط گرفتن نوبت برای خودروساز تعهدی ایجاد نمی کند – اخبار خودرو<br />
منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248827/%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

بخوانید:  طرح فروش فوق العاده شاهین اتوماتیک (ویژه مادران)