ضرورت بومی سازی سیستم عامل خودرو توسط تکنسین های دولتی


ضرورت بومی سازی سیستم عامل خودرو توسط تکنسین های کشور – اخبار خودرو<br />منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/248694/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

بخوانید:  - آزادسازی واردات خودروهای برقی و هیبریدی فرسوده